Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Product DB (hierna genoemd “Product DB”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https:// www.ProductDB.io en https://www.ProductDB.eu (hierna genoemd de “Website”), (ii) het bezoeken van onze kantoren en (iii) alle (commerciële) relaties tussen PRODUCT DB en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die PRODUCT DB verzamelt, alsook over de wijze waarop PRODUCT DB deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

PRODUCT DB wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (i.e. zolang niet opgeheven), (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een demo-account met het oog op het gebruik van de PRODUCT DB demo, het aanmaken van een account met het oog op beroep te doen op de diensten van PRODUCT DB, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of voor een seminarie, webinar of evenement impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van PRODUCT DB.

Soorten persoonsgegevens

PRODUCT DB kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, het platform van Product DB (hierna genoemd het “Platform”) en/of de mobiele applicatie van PRODUCT DB (hierna genoemd de “App”) (zoals maar niet beperkt tot heatmaps, opnames van uw surfgedrag, IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Camerabeelden
 • Communicatievoorkeur
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan PRODUCT DB (bv. tijdens correspondentie met PRODUCT DB)

PRODUCT DB verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van PRODUCT DB via het Platform en/of de App. Zo zal PRODUCT DB, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt en welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat PRODUCT DB toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, het Platform en/of de App.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het opvragen van een offerte
 • Het aanmaken van een (demo-)account
 • Een samenwerking met PRODUCT DB
 • Het bezoeken van de Website
 • Het bezoeken van de kantoren van PRODUCT DB
 • Het downloaden van een e-book
 • Het downloaden van templates
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van PRODUCT DB, al dan niet middels de Website, het Platform en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief en/of de blog (al dan niet via de Website)
 • Het inschrijven voor een webinar, seminarie en/of evenement
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u customer support contacteert)
 • Correspondentie met en uitgaande van Product DB
 • Het meedelen aan PRODUCT DB van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, het Platform en/of de App
 • Het uitwisselen van business cards
 • Een koppeling tussen het Platform en sociale netwerk platformen

De door PRODUCT DB verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

PRODUCT DB kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Aanmelding van bezoekers wanneer u de PRODUCT DB kantoren bezoekt
 • De aanmaak van een (demo-)account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met PRODUCT DB (incl. de opvolging daarvan)
 • Het leveren van de diensten van Product DB, al dan niet middels de Website, het Platform en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het leveren van support/bijstand (bv. in geval van problemen)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • De terbeschikkingstelling van het e-book
 • De terbeschikkingstelling van templates
 • Het verzenden van nieuwsbrief en/of blog
 • Het bevestigen van de inschrijving voor een webinar, seminarie en/of evenement
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Beveiliging van de PRODUCT DB kantoren

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met PRODUCT DB of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op PRODUCT DB rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PRODUCT DB of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

PRODUCT DB zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van PRODUCT DB en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, het leveren van diensten aan PRODUCT DB (bv. onderaanneming) en database management). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, hosting partners, externe IT-consultants en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat PRODUCT DB in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat PRODUCT DB uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer PRODUCT DB hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer PRODUCT DB of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke PRODUCT DB heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal PRODUCT DB uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart PRODUCT DB uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die PRODUCT DB mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (PRODUCT DB wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@productdb.io.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw (demo-)account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van PRODUCT DB.

Beveiliging persoonsgegevens

PRODUCT DB verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

PRODUCT DB zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van PRODUCT DB, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan PRODUCT DB in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. PRODUCT DB zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (demo-)account. PRODUCT DB raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

PRODUCT DB is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. PRODUCT DB draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer PRODUCT DB Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop PRODUCT DB uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: dpo@productdb.io of
 • Via de post: PRODUCT DB, Oude Molenstraat 144, 9100 Sint-Niklaas (België)

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop PRODUCT DB deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop PRODUCT DB uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

nl_BENL_BE
en_USEN nl_BENL_BE